Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng CAND, được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đang tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Hội nghị đảng ủy công an trung ương, 22-6-2020.

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII theo phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tham dự đại hội có 344 đại biểu ưu tú của 63 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 63 vạn đảng viên trong toàn lực lượng CAND.

Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân; với tinh thần “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định, vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND. Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, góp phần bảo đảm vững chắc ANTT, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.

Nhiệm kỳ qua, kết quả công tác phòng, chống tội phạm đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra; kiềm chế gia tăng tội phạm, hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều giảm.

Năm 2016 phạm pháp hình sự giảm 4,4% so với năm 2015; năm 2017 giảm 3,02% so với năm 2016; năm 2018 giảm 0,61% so với năm 2017; năm 2019 giảm 7,39% so với năm 2018. Phối hợp các ngành tư pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đạt cao, khoảng 60%.

Đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; hóa giải kịp thời các thách thức, giảm thiểu tác động tiêu cực từ những biến động phức tạp của cục diện an ninh - chính trị thế giới, khu vực; xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại.

Trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng xã hội từng bước trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Chủ động, gương mẫu, khẩn trương, quyết liệt, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Công an Trung ương đã nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chủ động kiểm soát tình hình, điều hành, tổ chức thực hiện tập trung vào công tác trọng tâm, địa bàn chiến lược, lĩnh vực trọng điểm; cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để làm việc với năng suất và chất lượng cao nhất...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương trong việc gương mẫu đi đầu tinh gọn tổ chức bộ máy và làm trong sạch đội ngũ; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ.

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên lực lượng CAND luôn siêng năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: VGP.

Đồng thời, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, tiêu cực. Thủ tướng đánh giá: “Việc chủ động xử lý cương quyết các sai phạm của cán bộ không làm giảm đi uy tín của lực lượng mà đã góp phần làm tăng uy tín của lực lượng Công an, càng chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND”.

Thủ tướng lưu ý, Đảng bộ Công an Trung ương cần làm sâu sắc và nhấn mạnh hơn nữa bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng nói: “Công an chúng ta là Công an của Nhân dân, vì dân mà phục vụ”. Cán bộ, chiến sĩ công an phải đoàn kết, nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến từ Nhân dân.

Tổ chức bộ máy của lực lượng CAND được đổi mới theo hướng tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công an các đơn vị, địa phương trên các mặt công tác. Ban hành, khiển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí công an 4 cấp, tăng cường điều động cán bộ trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở.

Tính đến ngày 30-9-2020 đã bố trí hơn 43.000 cán bộ công an chính quy tại hơn 8.600 xã, trung bình bố trí 5 công an xã/xã. Từ năm 2015 đến nay, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tinh giản hơn 30.500 biên chế.

Thủ tướng yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND; mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức “còn Đảng thì còn mình”, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và Nhân dân.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Thủ tướng đặc biệt yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương tập trung xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND trong thời kỳ mới, trở thành biểu tượng cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng CAND, sát cánh để động viên, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của CAND, của Đảng bộ Công an Trung ương trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Đồng thời cũng luôn luôn kỳ vọng và đòi hỏi cao vào sự quyết tâm và ý chí, nghị lực của lực lượng CAND trong thời gian tới. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Đảng bộ Công an Trung ương sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND lập nên những chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, của Nhân dân Việt Nam anh hùng...

Xây dựng các đảng bộ vững mạnh, tiêu biểu

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Về nhân sự, Đảng bộ Công an Trung ương là một đảng bộ tương đối đặc biệt khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đều tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí Đảng ủy viên đều do Bộ Chính trị chỉ định, không bầu trực tiếp tại đại hội. Đại hội bầu 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tướng Tô Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND; xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương và các đảng bộ công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong CAND có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Chăm lo giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đội ngũ đảng viên về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Anh Hiếu – Quỳnh Vinh