Cuộc diễn tập tập trung vào các giai đoạn như chuyển Phường vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạn thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao...


 
Lãnh đạo phường Ngã Tư Sở phát biểu khai mạc buổi diễn tập.

Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị Đảng ủy, HĐND, hội nghị UBND phường diễn ra đúng quy trình, phát huy được dân chủ trong thảo luận, giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND  phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; chỉ huy, điều hành các cơ quan, đơn vị tổ chức chiến đấu theo đúng kế hoạch, hình thái chiến thuật, thể hiện được khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng...

Hội nghị ra Nghị quyết chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh.

Đại diện các lực lượng chức năng trên địa bàn đã thảo luận, đồng xử trí các tình huống gây rối, biểu tình, bạo loạn, bảo đảm chiến đấu phòng thủ...

Sau 1 ngày tổ chức, diễn tập phòng thủ phường Ngã Tử Sở đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo yêu cầu đặt ra. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền; phát huy vai trò tham mưu thực hiện của các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Đồng thời là bước để kiểm tra, đánh giá phương án phòng thủ, phương án bảo vệ an ninh chính trị, khả năng bảo đảm của nền kinh tế, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang phường trong xây dựng và sẵn sàng chiến đấu phòng thủ. Trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn kiện tác chiến, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, các kế hoạch của phường, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau 1 ngày tổ chức, diễn tập phòng thủ phường Ngã Tử Sở đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo yêu cầu đặt ra, được Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá cao, kết quả đạt tốt.

Kết thúc diễn tập, phường Ngã Tử Sở được Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá cao, kết quả đạt tốt.

Được biết, trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Ngã Tử Sở đã cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, do đó nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong phường về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng đạt tiến bộ mới, góp phần giữ vững ổn định xã hội, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhất là các vụ việc khiếu kiện, tập trung đông người, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của phường…


X.Trường