Theo lãnh đạo Cục C49, ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn ISO ban hành, nhằm đảm bảo kết quả đo lường, thử nghiệm đạt kết quả tin cậy nhất.

Trung tâm Kiểm định môi trường áp dụng tiêu chuẩn nêu trên nhằm đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm môi trường và các vi phạm pháp luật khác về môi trường. Kết quả đo, thử nghiệm phục vụ cho việc phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Hiếu Quỳnh