Tại Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2012 của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức ngày 24/2, Thiếu tướng Vũ Thuật cũng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) cần thực hiện tốt khẩu hiệu mà Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ đề ra trong năm 2012 là Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả trong mỗi nhiệm vụ công tác được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ĐVCĐ trong thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tổ chức công đoàn phải thực sự là đại diện cho người lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động…

Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn cơ sở thuộc Tổng cục đã ký giao ước thi đua

Anh Hiếu