Tại hội nghị, các đồng chí là cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh đã được nghe đồng chí Trần Văn Cận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định huớng XHCN và hội nhập quốc tế; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; được nghe các kết luận của Ban Chấp hành Trung uơng Đảng về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá XI về kinh tế xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng truởng. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng bộ Công an tỉnh.

Sau hội nghị này, các chi, Đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, đúng thời gian, đạt hiệu quả, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong CBCS và nhân dân

Kim Thái