Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau...”. Thấm nhuần lời dạy của Người, CAND và QĐND ý thức rõ việc tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Việt Nam là quốc gia có chung đường biên giới với ba nước Trung Quốc, Lào, Campuchia. Lịch sử dựng nước và giữ nước cho thấy vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ luôn là vấn đề hệ trọng của Quốc gia.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là từ khi Việt Nam mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, biên giới, lãnh thổ nói chung và công tác quản lý, bảo vệ biên giới luôn là vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ quốc tế, đòi hỏi sự phối hợp giữa CAND và QĐND là một thực tế khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì vậy ngày 2/6/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH trong tình hình mới” và Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 “Về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”…tạo cơ sở pháp lý quan trọng để QĐND và CAND nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Quán triệt, thực hiện các quyết định và nghị định của Chính phủ, CAND và QĐND đã chủ động phối hợp ở tất cả các cấp trong trao đổi thông tin, triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần quan trọng vào thành quả của quá trình phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia và tăng dầy tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào; nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;  giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thúc đẩy các cơ chế hợp tác với các nước láng giềng về biên giới, cửa khẩu, phòng chống tội phạm trên toàn tuyến biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công an, phối hợp đồng bộ chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, trong xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm trên tuyến biên giới, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới, đồng thời duy trì an ninh trật tự, an toàn đối với hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Nắm chắc mọi diễn biến tình hình trong khu vực biên giới nhất là các địa bàn chiến lược và các khu công nghiệp, khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Trong công tác quản lý nhà nước đối với chủ quyền an ninh biên giới, CAND và QĐND cũng tích cực phối hợp, tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật liên quan quản lý biên giới, nhằm tạo hành lang pháp lý cho các lực lượng chức năng trong quản lý biên giới như: Nghị định số 32/NĐ-CP về Quy chế quản lý khu vực cửa khẩu; Nghị định số 34/ND-CP về Quy chế quản lý biên giới…
Lực lượng Công an – Quân đội phối hợp triển khai biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh việc phối hợp trong các hoạt động nghiệp vụ phòng chống tội phạm, CAND và QĐND cũng chủ động phối hợp và làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), nền an ninh nhân dân (ANND), xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; đồng thời, tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn, địa phương và cả nước nhất là tại địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc.

Hàng năm, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp cùng với bộ, ngành liên quan và địa phương thường xuyên tổ chức các Hội nghị tuyên truyền về biên giới lãnh thổ trên địa bàn các tỉnh biên giới, thu hút sự quan tâm, tham gia của hàng nghìn lượt cán bộ các cấp, địa phương, thôn bản giáp biên, cán bộ nòng cốt của các Ngành, đặc biệt có sự tham gia của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng chính họ thành những tuyên truyền viên để tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân đối với đường biên, mốc giới, thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, văn kiện giữa Việt Nam và quốc gia láng giềng đã thống nhất về biên giới, giảm thiểu các hành vi vi phạm...

Thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là tình hình tranh chấp trên biển Đông tác động không nhỏ đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, để hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới trong tình hình mới đòi hỏi CAND và QĐND càng phải đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, trong đó cần tập trung vào  một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, phối hợp tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tại các địa bàn vùng biên. Hai lực lượng cần tiếp tục phối hợp trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm ANQG, TTATXH, nhất là ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong một chiến lược thống nhất; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân…nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Hai, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, làm sâu sắc hơn vai trò của Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý, nhân dân tham gia tích cực vào bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định. Từ đó, cấp ủy, chính quyền các cấp thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng trong hệ thống chính trị và nhân dân ủng hộ lực lượng CAND và QĐND.

Ba là, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin; phối hợp trong việc đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu kịp thời cho Trung ương, Chính phủ về các chủ trương, giải pháp, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống; phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; hỗ trợ trong hợp tác quốc tế với các nước láng giềng khi giải quyết các vấn đề về chủ quyền, an ninh ở khu vực biên giới.

Bốn là, phối hợp trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, tăng cường pháp chế và thực hiện vai trò quản lý nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện quy chế phối hợp, thường xuyên rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; duy trì việc tổ chức giao ban giữa hai lực lượng theo quy định.

Năm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng và tổ chức chiến đấu của hai lực lượng góp phần xây dựng CAND và QĐND cách mạng chính quy, tinh nhuệ để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Kỉ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyền thống đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng CAND và QĐND. Mỗi cán bộ chiến sỹ  CAND nguyện sát cánh cùng QĐND trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh đẹp của người “Chiến sĩ CAND" và "Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới lãnh thổ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Kim Quy, Phó Tổng cục trưởng TCAN I - Bộ Công an