Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Trong năm qua, lực lượng Công an nhân dân có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội,  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đạt được nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã đề ra. Giữ được thế chủ động chiến lược, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước khẳng định, lực lượng Công an đã đạt hiệu quả trong kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường.

Công tác thi hành án hình sự và cải cách tư pháp, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và biện pháp, góp phần thiết thực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, làm cho lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70. Ảnh: Anh Hiếu.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2014. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng cao, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn lực lượng Công an nhân dân, của các cấp, các ngành và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Sau khi phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến công tác  bảo đảm an ninh, trật tự, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ: Mục tiêu hàng đầu đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân là trong mọi tình huống phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, dựa vào dân, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước nhấn mạnh: lực lượng Công an nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với Quân đội nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, bám sát và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò nòng cốt; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là trong tình hình hiện nay.

Nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu... Tiếp tục đổi mới tổ chức cơ quan điều tra, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, bảo đảm “không để lọt tội phạm, không để oan, sai”, góp phần tích cực giữ vững kỷ cương, phép nước.

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm vừa tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước lưu ý tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trình bày tóm tắt báo cáo Tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014. Ảnh: Anh Hiếu.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu xem triển lãm tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Lực lượng Công an nhân dân rất phấn khởi, tự hào được đồng chí Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua. Những ý kiến chỉ đạo của Đồng chí là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

* Sáng nay (30/12), tại Hà Nội, Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị, về phía khách mời, có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao; đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án TAND tối cao; đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Về phía Bộ Công an, có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc  Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Công Gôn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị sáng nay, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 để tổng kết tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an (1986-2016) và một số chuyên đề quan trọng khác; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015.

“Đây là Hội nghị rất quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục đổi mới, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của 70 kỳ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc, tập trung thảo luận: Thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới công tác công an; tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; các giải pháp xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và công tác” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Công Gôn.
Tại phiên khai mạc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an (1986-2016) và một số chuyên đề quan trọng khác.

Hội nghị làm việc trong hai ngày, 30 và 31/12.

PVTS