Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, cho biết: Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập, triển khai 4 chuyên đề gồm, những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; 

Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về ANTT trong tình hình mới; chiến lược “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới…

T.Nhung