Quy chế phát ngôn gồm có 9 điều, quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo nội dung này, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm Bộ trưởng Bộ Công an; Chánh văn phòng Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên…

Về phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, nội dung tập trung vào tình hình và công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng (XDLL) hậu cần, kỹ thuật và khoa học công nghệ Công an nhân dân; chương trình hành động của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về những vấn đề liên quan đến công tác Công an; các chủ trương, giải pháp, chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo đối với công tác đảm bảo ANTT, XDLL, hậu cần, tài chính và khoa học công nghệ Công an nhân dân; các quan điểm và ý kiến giải quyết của lãnh đạo Bộ Công an về những vấn đề liên quan đến ANTT, XDLL, hậu cần, tài chính và khoa học công nghệ Công an nhân dân mà dư luận xã hội và báo chí quan tâm…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 232/2004/QĐ-BCA (V11) ngày 17/3/2004 về việc “Ban hành Quy chế Người phát ngôn Bộ Công an”

PV