Ngoài xác định phương pháp xây dựng định mức, danh mục định mức, bản dự thảo còn quy định cụ thể đơn vị đo diện tích bề mặt, phương pháp xác định diện tích tác phẩm mỹ thuật, bảng tổng hợp dự toán phần mỹ thuật và chi phí Hội đồng Nghệ thuật.

Theo dự thảo, chi phí nhuận bút cho tác phẩm được tính bằng chi phí chung (cho vật liệu, nhân công, máy thi công và tỷ lệ cộng thêm tùy theo đặc thù của vùng, miền) cộng với chi phí trực tiếp (chi phí cho vật liệu, nhân công, máy thi công), sau đó nhân với  tỷ lệ % theo quy định pháp luật hiện hành.

Các định mức về kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật tượng đài, khối biểu tượng, phù điêu cũng được xây dựng, công bố chi tiết theo từng chất liệu thi công. 

Dự kiến, thời hạn cuối cùng nhận ý kiến đóng góp là ngày 17-11-2019.

N.H.