Gần đây có nhiều thông tin trên các trang mạng về việc tỉnh Quảng Bình dự kiến cho xây cáp treo tại Hang Sơn Đoòng.

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là việc bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa luôn đi đôi và gắn liền với việc phát huy giá trị của di sản, phục vụ con người, mang lại lợi ích về kinh tế, đồng thời tuân thủ các quy định của Luật Di sản văn hóa và Công ước quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa và tự nhiên của UNESCO mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Tuy nhiên, đối với một khu vực có giá trị đặc biệt và nhạy cảm như Hang Sơn Đoòng cũng như Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thì việc đầu tư, phát triển, trong đó có dự án xây dựng cáp treo phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan, đồng thời phải báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình xem xét các dự án phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường và văn hóa-xã hội của cả khu vực, đảm bảo phát triển bền vững.

Trân Trân