Cụ thể, Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Điện ảnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, lập danh mục các văn bản liên quan đến lĩnh vực điện ảnh; xem xét nội dung các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm đánh giá những nội dung không còn phù hợp của Luật Điện ảnh so với cam kết của Việt Nam với quốc tế và hệ thống pháp luật.

Ban tổ chức trưng cầu ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan đến nội dung quy định trong Luật Điện ảnh so với hệ thống pháp luật và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay và tổ chức họp với các chuyên gia về các nội dung rà soát. Tổ chức họp với các bộ, ngành có liên quan, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, với một số địa phương để đánh giá cụ thể về các nội dung rà soát, qua đó xây dựng Báo cáo rà soát bảo đảm chất lượng hiệu quả, phục vụ tốt việc xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn xây dựng các báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo rà soát Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế; Báo cáo rà soát hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở 2 báo cáo chuyên đề trên, xây dựng báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.Thời gian hoàn thành rà soát là tháng 11/2020. Kinh phí thực hiện rà soát được trích từ nguồn kinh phí cấp cho xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). 

N.Hoa