Cuộc thi nhằm phát hiện và thực hiện các ý tưởng đổi mới, sáng tạo theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho sản phẩm của người dân tộc thiểu số Việt Nam; góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số; nâng cao vai trò và năng lực của phụ nữ và thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trong công cuộc thoát nghèo, làm giàu cho bản thân và cộng đồng.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng. Vòng 1 sẽ tiếp nhận ý tưởng dự thi, kéo dài tới ngày 31-8. Khoảng 50 ý tưởng xuất sắc sẽ được lựa chọn vào vòng 2. Tại vòng 2, các ý tưởng sẽ được hỗ trợ phát triển thành các dự án hoàn chỉnh.

Danh sách các dự án được chọn sẽ công bố vào ngày 18-1-2019. Các dự án được lựa chọn trong vòng 2 sẽ được hỗ trợ kinh phí để triển khai.

H.Ly