Dự thảo sửa đổi đề xuất bãi bỏ quy trình, thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4; bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy phép phát hành game G1, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi G2, G3, G4 trong trường hợp 12 tháng sau khi được cấp giấy phép, giấy chứng nhận, doanh nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, dự thảo Nghị định sửa đổi cũng khuyến khích phát hành game Việt, đặc biệt là game giáo dục với các quy định cụ thể như: Doanh nghiệp phát hành trò chơi điện tử phải xây dựng kế hoạch sản xuất, phát hành trò chơi điện tử trên mạng có nội dung giáo dục về kiến thức tự nhiên, xã hội; về văn hóa, lịch sử Việt Nam… bảo đảm đạt tỷ lệ ít nhất 10% trong số game đang phát hành; bổ sung quy định về ưu tiên cho phép phát hành thử nghiệm các game giáo dục do Việt Nam sản xuất để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi cũng đề ra quy định chặt chẽ hơn với người chơi. Khi tạo tài khoản sử dụng trò chơi điện tử G1, người chơi phải cung cấp những thông tin cá nhân như họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ đăng ký thường trú; số CMND hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có). 

Trường hợp người chơi dưới 14 tuổi và chưa có CMND hoặc hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký.

Hùng Quân