Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng hội thảo lần này là bước đi liền mạch, khoa học của Hội đồng nhằm nhận diện, đánh giá thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật trong nước từ góc độ các xu hướng, các khuynh hướng vận động và phát triển. Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng và các giải pháp tiếp tục phát triển lĩnh vực quan trọng này trong thời kỳ mới.

Quang cảnh buổi hội thảo toàn quốc về văn học, nghệ thuật.

Với 70 bài tham luận của các chuyên gia hàng đầu, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình lĩnh vực văn học, nghệ thuật, hội thảo lần này nhằm hướng tới ba mục tiêu chủ yếu, quan trọng: Mô tả, phân tích, nhận diện các hiện tượng, các khuynh hướng vận động của thực tiễn văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung, của từng lĩnh vực nghệ thuật nói riêng trên tất cả các phương diện hoạt động từ sáng tác, tiếp nhận, thưởng thức, lý luận, phê bình đến quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật. 

Lý giải và đánh giá thực trạng, chỉ ra những yếu tố tác động, các nguyên nhân chủ quan và khách quan tạo nên xu hướng; đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như tác động của xu hướng vận động tới hoạt động sáng tạo, thưởng thức, thẩm định và đánh giá văn học nghệ thuật.

Hội thảo cũng góp phần xây dựng luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng, định hướng cho sự phát triển văn học, nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay, từ đó có những kiến nghị, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam…

V. Huy