Tại trang thông tin này, Viện Bảo tồn di tích cung cấp rộng rãi nhiều hồ sơ khoa học, đề tài nghiên cứu, dự án, trùng tu... về hàng nghìn di tích trên cả nước…

Đây là một phần kết quả hoạt động nghiên cứu, khoa học của Viện Bảo tồn di tích trong suốt gần nửa thập kỷ qua. Việc xây dựng và vận hành “Ngân hàng số về di tích và công tác bảo tồn di tích” là hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0 trong lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản, tạo ra nhiều trải nghiệm mới cho du khách.

Trang web "Ngân hàng dữ liệu số về di tích và công tác bảo tồn di tích".

Từ các sản phẩm đã được số hóa, di sản sẽ được đưa đến cộng đồng, các nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước dễ dàng hơn, góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam, tạo ra các dịch vụ có giá trị gia tăng để bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chính các di sản này. Tuy nhiên, Viện Bảo tồn di tích cũng cho hay, hiện trang web vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Trong thời gian tới, trang thông tin này sẽ tiếp tục được bổ sung các tư liệu, hồ sơ di tích mới. Trên cơ sở các phản hồi góp ý của bạn đọc, Viện sẽ hoàn thiện trang web để việc tiếp cận, khai thác dữ liệu được dễ dàng, thuận lợi hơn.

N.H