Đây là chỉ đạo của ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức ngày 17/12.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đề nghị ngành Tuyên giáo trong thời gian tới tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ngành tuyên giáo cần nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin độc hại trên internet, mạng xã hội; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng và Nhà nước; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các ngành trong công tác tổ chức tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới.

Ông Lê Văn Nưng cũng yêu cầu ngành tuyên giáo làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước; trọng tâm là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp...

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện và đồng bộ đạt kết quả tốt các mặt công tác, đóng góp tích cực cho việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngành cũng làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái chống phá Đảng, nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức ra mắt, quản lý và vận hành Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, qua đó đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền. 

Ban Tuyên giáo cũng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo, thông qua đó góp phần đề xuất với Trung ương có sự chỉ đạo tiếp tục trong điều kiện mới. Toàn ngành tuyên giáo cũng đã tập trung tuyên truyền, tham gia xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Thời gian tới, ngành tuyên giáo An Giang sẽ tập trung đổi mới việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách thiết thực, tạo sự thống nhất nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)…; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới...

Thanh Sang