Các thế lực thù địch chống phá lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từ những vấn đề cơ bản về chính trị, bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, về cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ, về con người; từ những vấn đề về lịch sử đến hiện tại, những vấn đề chính trị tinh thần đến vũ khí trang bị, trong đó chống phá về chính trị là một nội dung cơ bản trọng yếu.

Hiện nay trên các trang mạng, các thế lực thù địch kết hợp bên trong với bên ngoài, tập trung tiến công trực diện vào những quan điểm cơ bản của chúng ta về chính trị của lực lượng vũ trang, của Quân đội và Công an. Chúng ra rả xuyên tạc và cố tình cắt xén nội dung chính trị của Quân đội và Công an. Chúng giương lên ngọn cờ: bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ", yêu cầu cần phải "bỏ hẳn cách hiểu lực lượng vũ trang chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa"!

Đây là luận điệu đặc biệt nguy hiểm; thực sự phản động về chính trị và phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Song, nó dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin có thể lầm tưởng rằng, các quan điểm đó là phù hợp, cần thiết và những lý lẽ, lời “khuyên nhủ” của chúng là hợp lý, khách quan đúng với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam!

Bởi lẽ, các quan điểm của chúng có vẻ như được dựa trên “cơ sở” thực tiễn rằng, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có một truyền thống oai hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân trong nhiều thập kỷ qua của lịch sử Việt Nam hiện đại; có quan hệ mật thiết với nhân dân, là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Từ những cơ sở đó, những kẻ chống phá đặt vấn đề lực lượng vũ trang “chỉ là của dân tộc”, “của đất nước”, “của nhân dân” là “phù hợp”, chứ không cần phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào!

Dùng ngón đòn này, các thế lực thù địch đã trực tiếp lợi dụng và đánh vào tình cảm của nhân dân ta đối với lực lượng vũ trang nhân dân, đối với Quân đội và Công an. Từ tình yêu mến và lòng tự hào chính đáng về Quân đội và Công an anh hùng đến việc cho rằng “là chỉ của dân tộc” có vẻ như đó là sự phát triển “lôgích tự nhiên” trong nhận thức và tình cảm của nhân dân ta đối với Quân đội và Công an. Các thế lực thù địch đã cố gắng khơi lên và đẩy đến cái sự phát triển “lôgích tự nhiên” ấy.   

Luận điệu trên tưởng như là khách quan, không chính trị, không giai cấp, nhưng lại nằm trong âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an của các thế lực thù địch, thực chất là nhằm lái chính trị của lực lượng vũ trang ta sang chính trị tư sản. Bằng quan điểm đó, chúng đã khéo léo đi đến nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội và Công an, xóa nhòa bản chất chính trị giai cấp, tiến tới làm biến chất Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Đây mới là âm mưu đích thực của các thế lực thù địch trong mục tiêu chống phá lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng lại rất dễ làm cho chúng ta rơi vào chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, khó nhận biết thực chất âm mưu, thủ đoạn của chúng.

Thủ đoạn của chúng đã cố tình bóp méo, xuyên tạc cách hiểu đúng đắn về chính trị của lực lượng vũ trang.  

 Không thể nói rằng, lực lượng vũ trang là chỉ là "của nhân dân, của dân tộc” một cách chung chung, không cần sự lãnh đạo của một đảng phái, lực lượng chính trị nào.

Vấn đề chính trị của lực lượng vũ trang luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu, đó thực chất là vấn đề bản chất giai cấp, mục tiêu lý tưởng chiến đấu của lực lượng vũ trang, do ai tổ chức và lãnh đạo, chiến đấu cho ai, vì ai. Quân đội và Công an là "của nhân dân, của dân tộc", nhưng Quân đội và Công an “của nhân dân, của dân tộc” ấy do ai lập nên, do ai tổ chức, rõ ràng là phải do một lực lượng chính trị nhất định.

Thực chất luận điệu đó là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với lực lượng vũ trang nhân dân, để một lực lượng chính trị khác sẽ nắm Quân đội và Công an. Đây thực sự là luận điệu vô căn cứ, phản khoa học, rất có hại, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp xây dựng Quân đội và Công an, đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, cần phải bác bỏ. 

Những kẻ rêu rao quan điểm: Quân đội và Công an chỉ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ", coi đó mới là “chính trị đích thực”, đã cố tình cắt xén chính trị của Quân đội và Công an, cố tình tước bỏ cốt lõi bản chất trong chính trị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam.

Cách nói đúng và đầy đủ phải là: Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sự trung thành của Quân đội và Công an với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân là thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau, không tách rời.

Nhiệm vụ của Quân đội và Công an là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, nhưng chỉ có Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể làm tròn phận sự trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam theo đúng nghĩa của nó; mới có thể làm cho sự trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ và với Tổ quốc, nhân dân, dân tộc gắn bó chặt chẽ với nhau trong chỉnh thể thống nhất, không tách rời.

Chính trị đích thực và đầy đủ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là thực hiện chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phục vụ Đảng, Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu hiện tập trung ở nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng