Vì thế, việc nhận diện những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh làm thất bại các hoạt động chống phá của chúng không chỉ đảm bảo thành công của Đại hội mà còn củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trước hết, về chính trị, đây là lĩnh vực trọng tâm mà các thế lực thù địch, phản động hướng tới nhằm làm thay đổi hoặc làm sai lệch quan điểm, đường lối chính trị của Đảng ta.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ XII là tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới (1986 - 2016), từng bước hoàn thiện lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bằng mọi cách, chúng phủ nhận những thành tựu và thổi phồng, khoét sâu khuyết điểm, hạn chế của 30 năm đổi mới, nhất là 10 năm gần đây. Những thủ đoạn trên đều hướng đến mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Chúng tung ra những luận điệu rằng: Văn kiện Đại hội Đảng chỉ mang tính lý luận hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, những mâu thuẫn trong xã hội đang diễn ra, nội dung kiểm điểm và phương hướng lãnh đạo tới đây vẫn không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”. 

Chúng ta không loại trừ thủ đoạn mà trước đây các đối tượng từng thực hiện là tổ chức nhóm đặc biệt để tự chuẩn bị và cho ra đời cái gọi là dự thảo “văn kiện đại hội mới”, trong đó có các báo cáo, đề xuất những ý kiến theo quan điểm của chúng đối lập với quan điểm của Đảng ta. Sau đó, phát tán, tung lên các trang mạng xã hội làm “đối trọng” với các văn kiện trình Đại hội của Đảng ta, hòng lập lờ đánh lận đúng, sai, giữa đường lối cách mạng và phản cách mạng. Thủ đoạn chống phá này của chúng rất nguy hiểm về mặt chính trị, bởi việc định ra đường lối, quan điểm lãnh đạo xây dựng đất nước trong giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XII.

Cùng với đó, chúng kích động, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị để tiến hành phát tán tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng. Kích động, lôi kéo người tham gia phong trào “tẩy chay” Đảng Cộng sản Việt Nam, hoặc trực tiếp lên tiếng công khai bác bỏ các văn kiện của Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền, vu khống “Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị một cách triệt để”; đồng thời, cổ xúy “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”… 

Thâm hiểm hơn, chúng kích động “giữ vững sự lãnh đạo độc tôn của Đảng ta là độc tài, là đảng trị, là cái gốc sai chính của các nhà cầm quyền Việt Nam hiện đại”. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải hết sức cảnh giác, chủ động về mọi mặt, nhất là phải nhận diện cho được các thủ đoạn thâm hiểm của chúng để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết, làm thất bại mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo sự thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Hai là, về tư tưởng, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung trọng điểm mà các thế lực thù địch coi trọng. Thủ đoạn cơ bản của chúng vẫn là tung ra những luận điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời”, “tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự cộng lại giữa học thuyết của Mác và Nho giáo”, “con đường Bác Hồ chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội”. Và rằng, theo con đường đó sẽ là “sai lầm vô vọng”...

Về cách thức tiến hành, chúng triệt để tận dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, nhất là các trang mạng xã hội để đưa những thông tin sai lệch về quá trình chuẩn bị Đại hội của Đảng, gây hoài nghi, giảm niềm tin vào Đảng. Cùng với đó, lợi dụng dân chủ, chúng sẽ tạo các blog cá nhân để tấn công trực diện vào các website của các cơ quan Đảng; tập hợp những phần tử thoái hóa, biến chất để cổ xúy cho tư tưởng dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa tư bản. 

Sau thất bại của “Nhóm kiến nghị 72” trong việc gây áp lực “7 điểm” khi Nhà nước ta sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, chúng không từ bỏ ý đồ, tiếp tục lôi kéo, tập hợp lực lượng với mưu đồ phá hoại Đảng ta về tư tưởng, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Gần đây, đã xuất hiện cái gọi là “Nhóm thư ngỏ 61”, “Văn đoàn Việt Nam độc lập”, “Hội nhà báo Việt Nam độc lập”, “Đảng dân chủ xã hội”, “Nhóm xã hội dân sự”… cũng nhằm mục đích đó.

Ba là, về tổ chức và công tác cán bộ. Chúng lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng để lôi kéo các phần tử chống đối, bất mãn với chế độ ký tên tập thể đòi yêu sách, gây sức ép nhằm thay đổi những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng ta. Thủ đoạn nham hiểm của chúng thường là dụ dỗ, mua chuộc những cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất để làm công cụ xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng.

Sự chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã, đang diễn ra và sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới. Do đó, chúng ta cần cảnh giác, chủ động nhận diện và đấu tranh, bảo đảm thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại tá Nguyễn Sĩ Họa