Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn tiêu hủy 11.800 nhãn bìa; 29kg đề can; 4.094 tờ rơi; 433 sách mê tín dị đoan; 967 băng cassetes và một số sản phẩm văn hóa khác

N.T.