UBND huyện Cẩm Thủy có văn bản trả lời như sau: Về nguồn gốc diện tích đất khoảng 2.000m2 nằm trong khu vực GPMB là do ông Bùi Ngọc Yên (bố ông Duyệt, đã mất năm 2006) khai hoang từ năm 1989 đến năm 2006 để trồng ngô, bầu… sau đó bỏ hoang không sử dụng.

Quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB dự án thủy điện Cẩm Thủy 1, Hội đồng GPMB huyện Cẩm Thủy đã căn cứ nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ quy định tại Điều 14 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Phần diện tích đất mà ông Duyệt nêu trong đơn, gia đình ông không sử dụng từ 2006 đến nay, do đó không đủ cơ sở để Hội đồng GPMB xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Ông Duyệt cũng đã gửi đơn đề nghị đến Hội đồng GPMB huyện Cẩm Thủy, UBND xã Cẩm Lương và chủ đầu tư dự án thủy điện Cẩm Thủy 1.

Sau khi nhận đơn, chủ đầu tư dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 đã hỗ trợ cho gia đình ông Duyệt với số tiền 20.000.000 đồng.

Ông Duyệt đã nhận đủ số tiền trên và ký biên bản bàn giao phần đất khoảng 2.000m2 trên cho chủ đầu tư dự án thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ban PL-BĐ