Trả lời: Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì “

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này”.

Bạn đã ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm với công ty cổ phần truyền thông, như vậy căn cứ vào quy định trên, bạn và công ty cổ phần truyền thông đều là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Mức đóng và thủ tục đóng được quy định tại Điều 44 và khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013, cụ thể như sau:

Công ty cổ phần truyền thông phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho bạn tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động giữa bạn và công ty có hiệu lực. Hàng tháng, Công ty cổ phần truyền thông đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bạn bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trích 1% lương tháng của bạn để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thạc sỹ, luật sư Quản Văn Minh (Công ty Luật số 5 Quốc gia)