Bên cạnh đó, Petrolimex cũng cho rằng quy định hiện nay về sở hữu hàng hóa, hạch toán doanh thu, chiết khấu, hoa hồng đối với đại lý và tổng đại lý ít khả thi do tính chất mặt hàng và mạng lưới kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp buộc phải thực hiện sẽ gia tăng chi phí rất lớn vì phải bỏ ra khoản chi phí không nhỏ trong việc giám sát tới tận đại lý, tổng đại lý chưa kể sẽ dễ sinh ra tiêu cực.

Liên Bộ cần nghiên cứu xem xét quy định cho phù hợp với thực tiễn nhằm tiết giảm chi phí kinh doanh, tăng cơ hội giảm giá cho người tiêu dùng.

V.H.