Trả lời: Theo Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ tháng 7/2015 thì điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản như sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới, vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Cũng theo Điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

2. Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên

3. Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sư dụng là 5 năm. Bộ trưởng bộ Xây dựng quy định cụ thể việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Liên quan đến thù lao trong môi giới bất động sản, Điều 64 của Luật quy định: Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hành không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba. Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Ban Bạn đọc