Trả lời: Hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là cung cấp dịch vụ tư vấn. Theo Điều 6 Nghị định 87/2002/NĐ- CP ngày 5/11/2002 Chính phủ về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn thì điều kiện cung ứng dịch vụ tư vấn được quy định như sau:

1. Đối với tổ chức hoạt động tư vấn: a) Là doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn, được thành lập và đăng ký hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật; b) Có trụ sở và phương tiện làm việc; c) Có ít nhất 2 người có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với cá nhân hoạt động tư vấn: a) Có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc lĩnh vực hành nghề tư vấn hoặc có chứng chỉ hành nghề tư vấn trong trường hợp pháp luật có quy định; b) Có tư cách đạo đức tốt; c) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; d) Không ở trong tình trạng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực hành nghề tư vấn; đ) Phải hoạt động trong một tổ chức tư vấn nhất định.

3. Cán bộ, công chức được phép tham gia cung ứng dịch vụ tư vấn trong trường hợp sự tham gia đó không trái với Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Ngày 31/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2014/NĐ-CP (sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2015) thay thế cho Nghị định 24/2013/NĐ- CP. Theo đó, tại Điều 51 Nghị định 126 quy định: Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hội Liên hiệp phụ nữ).

Về điều kiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ tại Điều 53 của Nghị định 126 quy định rõ Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện: 1. Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Nghị định 126 được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt; 2. Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm; 3. Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.

Tại Điều 52 Nghị định 126 quy định: Các bên kết hôn có quyền được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Việc tư vấn, hỗ trợ không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của người có yêu cầu. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp