Trả lời: Thông tư 130/2015/TT-BCT sửa đổi Thông tư 115/2013/TT-BTC bổ sung thêm Khoản 3, Điều 14  về quy định rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí. Cụ thể, ngoài trường hợp người bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên và người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo, thêm một đối tượng nữa được quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cho rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí là “người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép định cư tại nước ngoài”.

Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu.

Thông tư 130/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015.

Ban Bạn đọc