Đối với hành vi vi phạm quy định về dịch vụ việc làm, Nghị định quy định: 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông báo hoạt động dịch vụ việc làm không theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thu phí dịch vụ việc làm vượt quá mức quy định. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hành vi thông tin sai sự thật hoặc nhầm lẫn về vị trí việc làm. 4. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

Đối với vi phạm quy định về thử việc, Nghị định quy định: 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: a. Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ; b. Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật. 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: a. Yêu cầu người lao động thử việc quá 1 lần đối với một công việc; b. Thử việc quá thời hạn quy định; c. Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó; d. Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2015.

Ban Bạn đọc