Qua xem xét nội dung đơn, Sở LĐTB&XH tỉnh đã chuyển đơn của ông đến UBND huyện Triệu Sơn. Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo Phòng Nội vụ và các phòng ban chức năng kiểm tra, xem xét. Nếu đủ điều kiện được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” thì hướng dẫn gia đình và địa phương hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật. Báo cáo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh xem xét giải quyết. Nếu không đủ điều kiện, đề nghị có văn bản trả lời gia đình bà Hèo, bà Đơn và ông Nhựa

Ban PL-BĐ