Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định quy định các thông tin phải công bố định kỳ gồm: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm của doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp, báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo, báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của doanh nghiệp.

Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh thì doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định việc công bố nhằm tránh việc lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo thẩm quyền, bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố. Nếu doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin thì tùy theo từng mức độ mà bị xử phạt từ khiển trách, cảnh cáo đến hạ bậc lương, buộc thôi việc hoặc có thể xử lý hình sự người quản lý doanh nghiệp.

Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định này và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 5/11/2015.

Nguyễn Hưng