Theo quy định này, thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được các cơ quan có trách nhiệm và đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, xuất phát từ 4 nguồn, gồm: ý kiến của cử tri; hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, cũng như thông tin phản ánh của báo chí.

Quy định 1374 cũng ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan Đảng, thường trực cấp ủy, của Ban thường vụ cấp ủy trong việc xem xét, xử lý kịp thời, bảo đảm khách quan, chính xác; xử lý trách nhiệm đồng bộ cả về mặt Đảng, chính quyền và đoàn thể. Trong đó, phải nêu rõ hành vi, mức độ vi phạm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý.

Đối với nguồn tin qua báo chí, Quy định 1374 yêu cầu, trong 10 ngày làm việc, kể từ khi có thông tin phản ánh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan phải giải trình. Trong báo cáo giải trình phải nêu nội dung vụ việc; tính chất, mức độ, tác hại; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất phương pháp giải quyết. Tiếp đó, trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, văn phòng cấp ủy phải báo cáo, đề xuất thường trực cấp ủy hình thức, phương thức xem xét, xử lý.

Trong vòng 10 ngày làm việc sau đó, Ban thường vụ cấp ủy phải chỉ đạo việc xem xét, xử lý. Với những hành vi vi phạm đã rõ ràng, trong thời gian không quá 45 ngày làm việc, Ban thường vụ cấp ủy phải chỉ đạo xem xét, kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền và đoàn thể đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Đ.Thắng