Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Bộ luật Lao động 2012 thì: “Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của bộ luật này”.

Tại Điều 101 của Bộ luật Lao động 2012 quy định: 1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của bộ luật này. 2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình. 3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Trong trường hợp này, người lao động đã gây thiệt hại cho người sử dụng lao động với mức thiệt hại được xác định là 5.000.000 đồng, nhỏ hơn 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội (Theo điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định 182/2013/NĐ- CP ngày 14/11/2013 thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội là 2.700.000 đồng/tháng).

Nếu số tiền 5.000.000 đồng tương đương hoặc ít hơn số tiền 3 tháng lương của người lao động thì việc làm của doanh nghiệp là phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu số tiền 5.000.000 đồng lớn hơn số tiền 3 tháng lương của người lao động thì doanh nghiệp phải hạ mức bồi thường xuống, nhiều nhất là 3 tháng lương của người lao động và khấu trừ dần vào lương với mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

(Luật gia Tào Thu Minh Nguyệt - Công ty Luật Số 5 – Quốc gia)