Xe Wave BKS 29R3-6806, SK: VBSPCH0021X300001, SM: C152FMH*02014045*; xe Wave, BKS: 29N5-8959, SK: YX110*11080463*, SM: LC152FMH*02054963*; xe Yamaha, BKS: 9X9-1402; xe Wave, SK: VVTPCH0011H*000318*, SM: 1P52FMH-3*10340674*; xe Lead, BKS: 30K8-5436, SK: RLHJF24069Y052613, SM: JF24E- 0060197; xe Jupiter, BKS: 29U6-0809, SK: RLCJVT105Y107069, SM: 5VT1- 107069; xe Wave, BKS: 29Y7-2622, SK: RLHHC12008Y118785, SM: HC12E- 0226530; xe Wave, SK: RLHHC1208AY039399, SM: HC12E- 2539469; xe Dream, BKS: 19-397-V5, SK: C100M-0266147, SM:     C100ME-0266147; xe Sirius, SK: RLCS5C6106Y003220, SM: 5C61-003220; xe Vespa, SK: *ZAPM4430000023941*, SM:   M444M*525880*; xe Jupiter, BKS: 12F7-4162, SK: VUMHAYG150FMH001815, SM: VTKBCH014UM001956; xe Dream, BKS: 29K8-9822, SM:       HUS110E-1000113; xe Dream, BKS: 29M3-3067, SK: LWGXCHL*01841763*, SM: LCE100*01841763*; xe Dream, BKS: 29-412-T6,    SM: 150FM-3004144; xe Attila, BKS: 29M5-2429, SK: H125C1-4UHN701944, SM: HN701944; xe Wave, BKS: 29U8-7920, SK: RLHHC09053Y132206, SM: HC09E- 0132400; xe Wave, BKS: 29N6-6898, SK: LLCLXN3B401253425, SM: LC125FMH*01253425*; xe Dream, BKS: 29M7-9191, SK: WE110C0*601404*, SM: LC150FMG*01601404*; xe Wave, SK: RNDWCH1ND61D06887, SM: VDGZS152FMH-MT*00006887*;  xe  Wave, BKS: 34L1-6071, SK: VTTWCH022TT*086084*, SM: VTT1P52FMH*086084*; xe Dream, BKS: 29L2-1221, SK: C100-I06673; xe Dream, BKS: 29R2-1861, SM: 1P150FMG-3*Y0339177*; xe Yamaha, BKS: 29Y1-3790, SK: *LYMTJAA447A302254*, SM: ZY151QMI-2*07302267*; xe Sirius, SK: RLCS5C6409Y127628, SM: 5C64-127627; xe Future, BKS: 36K9-7153, SK:          RLHJC35037Y055415, SM: JC35E-0455438; xe Jupiter, BKS: 29V7-3628, SK: RLCJ5B9407Y002083, SM: 5B94-002083; xe Wave, SK: LLCLXN3BY1314616, SM: LC125FMH-01314616; xe Wave, BKS: 29U3-5664, SK: RLHHC09065Y542189, SM: HC09E- 5111362; xe Wave, BKS: 30H1-4688, SK: RLHHC12038Y630752, SM: HC12E- 0275811; xe Air Blade, BKS: 30L5-9498, SK: RLHJF18058Y808449, SM: JF18E-5417238; xe Attila, BKS: 29T2-3365, SK: RLGH125CD016985, SM: VMEM9B016985; xe Wave, BKS: 29P2-7324, SK: RLHHC08042Y452620, SM: HC08E- 0452654; xe Dream, BKS: 29R7-1130, SM: LC150FMG*02141367*; xe Dream, BKS: 29K6-3955, SK:        C100M-0110429, SM: C100ME-0110429; xe Dream, BKS: 29X4-0924, SK: RRKDCG0TT7XY01894, SM: VTT14JL1P50FMG001894; xe Nouvo, BKS: 29V2-7106, SK: RLCN2B5206Y093781, SM: 2B52-093781.

Ai là chủ sở hữu những chiếc xe trên xin báo về Công an phường Quán Thánh, 61 phố Quán Thánh. ĐT: 0438453839

K.Hà