Trả lời: Theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS) thì: "Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự".

Như vậy, việc bạn mang xe máy tới cầm cố tại cửa hàng cầm đồ để nhận vay một khoản tiền của chủ hiệu là bạn đã xác lập một hợp đồng vay tài sản của chủ hiệu cầm đồ có áp dụng biện pháp bảo đảm là cầm cố. Quy định tại Điều 341 BLDS thì "Việc cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 326 đến Điều 340 của Bộ luật này và các văn bản pháp luật khác về hoạt động của cửa hàng cầm đồ".

Theo quy định tại Điều 332 BLDS thì "Bên nhận cầm cố tài sản có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố", "Không được bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn tài sản cầm cố…", "Không được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố, nếu không được bên cầm cố đồng ý".

Như vậy, việc chủ hiệu cầm đồ không được sự đồng ý của bạn mà cho người khác sử dụng tài sản cầm cố là xe máy của bạn gây hư hỏng nặng là đã vi phạm quy định tại Điều 332 BLDS và bạn có quyền yêu cầu chủ hiệu cầm đồ phải bồi thường thiệt hại

Luật gia Phạm Duy Bình (Công ty Luật số 5 Quốc gia, Web: luatsuvietnam.vn)