Thông tư có 9 điểm mới cơ bản, trong đó đáng chú ý là nội dung về siết tình trạng sở hữu chéo trong hoạt động ngân hàng hiện nay. Ngoài ra, NHNN cũng bổ sung một số quy định về điều kiện, giới hạn góp vốn, mua cổ phần giữa các công ty con, công ty liên kết, công ty kiểm soát của ngân hàng thương mại, công ty tài chính; việc ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác nhằm phòng ngừa, kiểm soát, hạn chế tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo, cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống ngân hàng…

Những quy định mới trên sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2015

PV