Trả lời: Theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự thì hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Căn cứ Điều 401 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về hình thức hợp đồng dân sự: 1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. 2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, giấy vay tiền được lập giữa hai bên là phù hợp quy định của pháp luật về hình thức. Theo đó, giữa hai bên đã phát sinh các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người vay không trả nợ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì bạn có quyền yêu cầu bên vay thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này. Nếu bên vay cố tình không thực hiện nghĩa vụ thì bạn có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân quận/huyện nơi cư trú của người vay tiền để được giải quyết.

Đơn khởi kiện phải có các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều  164 Bộ luật tố tụng Dân sự: Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; Tên tòa án nhận đơn khởi kiện; Tên, địa chỉ của người khởi kiện; Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có; Tên, địa chỉ của người bị kiện; Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có; Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.

Ngoài ra, bạn có thể gửi các tài liệu, giấy viết tay về việc vay nợ giữa hai bên để chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ.

Ban PL - BĐ