Đối với hành vi XK, NK hàng hóa thuộc danh mục cấm xuất khẩu hoặc cấm NK, mức phạt tiền thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng.

Đối với hành vi XK, NK hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa tạm ngừng XK hoặc tạm ngừng NK mà không được phép bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, mức phạt tiền thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất là 80 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hóa, mức phạt tiền thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài, mức phạt tiền thấp nhất là 10 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng

L.Hiệp