Trả lời: Khoản 4, Điều 11, Luật Tiếp công dân quy định phạm vi tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gọi chung là tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo)  tại Trụ sở tiếp công dân ở trung ương (TƯ) như sau:

Đại diện Văn phòng TƯ Đảng tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của các ban Đảng TƯ, trừ các nội dung thuộc thẩm quyền của đại diện Ủy ban Kiểm tra TƯ, đại diện Ban Nội chính TƯ; Đại diện Ủy ban Kiểm tra TƯ tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra TƯ; Đại diện Ban Nội chính TƯ tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính các cấp; tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; Đại diện Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo gửi đến Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước; Đại diện Văn phòng Chính phủ tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo liên quan đến chủ trương, chính sách, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến trách nhiệm của nhiều bộ, nhiều ngành.

Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân ở TƯ ít nhất 1 ngày trong 1 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất đã được Luật này quy định. Tổng Thanh tra Chính phủ quy định nội quy tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân ở TƯ

Ban Pháp luật - Bạn đọc