5 trường hợp thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thông tư 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1-9-2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 1-3.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc bị thu hồi chứng chỉ bồi dưỡng trong các trường hợp sau: Có sự gian lận trong việc chiêu sinh, học tập; cấp cho người không đủ điều kiện; cấp không đúng thẩm quyền; chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; để cho người khác sử dụng.

Từ 1-3, dừng khuyến mãi 50% thẻ nạp cho thuê bao trả trước

Đây là nội dung được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTTTT ngày 29-12-2017 về hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất.

Thông tư này quy định tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao trả trước không được vượt quá 20% tổng giá trị của dịch vụ; đối với thuê bao trả sau, không được vượt quá 50%. Như vậy, từ thời điểm 1-3, các nhà mạng chỉ được khuyến mại đến tối đa 20% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả trước và tối đa 50% giá trị thẻ nạp đối với thuê bao trả sau.

Siết quản lý ôtô cũ nhập khẩu

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-3.

Theo đó, ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe theo quy định. Đối với ôtô chưa qua sử dụng nhập khẩu phải được cơ quan quản lý chất lượng kiểm tra theo quy định đối với từng lô xe nhập khẩu. Mẫu ôtô đại diện cho từng kiểu loại ôtô trong lô xe nhập khẩu phải được kiểm tra, thử nghiệm về khí thải và chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định…

Quy định dùng thẻ tín dụng

Thông tư số 26/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30-6-2016 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 3-3. Theo đó, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ được sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước thay vì được sử dụng thẻ trả trước, thẻ ghi nợ không được thấu chi như trước đây.

Tạm ứng ngân quỹ Nhà nước

UBND tỉnh được tạm ứng ngân quỹ Nhà nước nhưng phải cam kết sử dụng đúng mục đích và phải hoàn trả chậm nhất vào ngày 31-12 của năm phát sinh đề nghị tạm ứng và các cam kết khác.

Đây là một trong những nội dung của Thông tư 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18-4-2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 10-3.

Thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm

Đây là nội dung của Thông tư 10/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16-6-2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ 20-3.

Ban PL-BĐ