1. Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12.

2. Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 4-12.

3. Thông tư 174/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 2-10-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 12-12.

4. Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23-9-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ  ngày 15-12.

5. Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-12.

6. Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12.

7. Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-12.

8. Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 25-12.

Ban Bạn đọc