Cụ thể từ 1/5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này quy định cụ thể về chê ëđộ, chính sách đối với cán bộ không đủđiều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong 3 trường hợp: nghỉ hưu trước tuổi, tiếp tục công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.

Cũng từ 1/5, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Việc làm khi có đủ các điều kiện. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Liên quan đến việc tuyển dụng công chức, từ 1/5, Thông tư 03/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực. Thông tư quy định về quyết định tuyển dụng và nhận việc, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký…

Liên quan đến việc thực hiện Luật Công chứng, từ 1/5, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng sẽ chính thức có hiệu lực…

Cũng bắt đầu từ tháng 5/2015, hàng loạt chính sách khác  như: Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Một số các Nghị định như: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư, nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra… sẽ có hiệu lực đi vào cuộc sống.    

PV