Đáng chú ý, dự thảo nghiêm cấm việc trao đổi, tặng, biếu, cho đối với tổ chức, cá nhân; trang bị tại nhà riêng cho cá nhân (trừ điện thoại công vụ), cho thuê, cho mượn, điều chuyển máy móc, trang thiết bị làm việc giữa các tổ chức, cá nhân khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi này là để đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước.

H.A.