Theo đó, Nhà nước sẽ giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Đối với đất sản xuất nông, lâm nghiệp khác thì Nhà nước cho các công ty nông, lâm nghiệp thuê. Nhà nước cũng đảm bảo đủ vốn điều lệ đối với công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngân sách Nhà nước cũng đầu tư cho trồng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; đầu tư mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng...

K. Vy