Dự thảo nghị định áp dụng đối với Công an đơn vị, địa phương; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND, công nhân công an; cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thực hiện quy định của nghị định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó. 

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu

Điều 3 dự thảo nghị định quy định, sĩ quan, hạ sĩ quan CAND được nghỉ hưu khi đủ một trong các điều kiện sau: a) Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội; b) Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; c) Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan CAND chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều này mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam sĩ quan đủ 25 năm, nữ sĩ quan đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên. Sĩ quan, hạ sĩ quan CAND khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nếu đã được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương được 2/3 thời hạn trở lên, trong thời gian hưởng lương cấp bậc hàm, bậc lương không vi phạm kỷ luật, được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên thì được nâng 1 bậc lương. Cách tính lương hưu hàng tháng của sĩ quan, hạ sĩ quan được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành.

 Sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật CAND do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần gồm: a) Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; tiền lương tháng để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu; b) Được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 1 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương trước khi nghỉ hưu (lương cấp bậc hàm, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung hoặc hệ số bảo lưu, nếu có).

Điều kiện kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND

Theo Điều 14 dự thảo nghị định, sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong CAND khi có đủ các điều kiện sau: a) Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan thực sự có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định; b) Sĩ quan có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu; c) Sĩ quan có bằng tiến sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp và có khả năng đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ của cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu nơi có nhu cầu tiếp nhận cán bộ. Trường hợp kéo dài để làm công tác giảng dạy nếu không là giáo sư,  phó giáo sư, giảng viên, giáo viên cơ hữu, thì phải là giáo viên thỉnh giảng và đã có quá trình trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học trong CAND. Sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 2 năm (24 tháng) để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong CAND. Tổng thời gian kéo dài như sau: a) Không quá 10 năm đối với giáo sư; b) Không quá 7 năm đối với phó giáo sư; c) Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Toàn văn dự thảo nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Nguyễn Hương