Ngày 20-8, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã ký Văn bản số 4043/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Nội dung công văn cho biết, trong thời gian vừa qua, theo phản ánh của một số cơ quan thông tấn báo chí, một số địa phương đã thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) đã cấp cho người dân. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định tại điều 106 của Luật Đất đai năm 2013, điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, khoản 56 điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì, việc thu hồi giấy chứng nhận trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai phải được kiểm tra và thông báo lại cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. 

P.V