Tại Văn bản số 267/UBND-KT, lãnh đạo TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cấp phép tạm sử dụng hè, lề, lòng đường và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên, thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, thu hồi giấy phép tạm sử dụng hè, lề đường, đăng ký kinh doanh trông giữ xe đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhiều lần theo thẩm quyền.

N.Y.