UBND huyện Sóc Sơn có văn bản trả lời như sau: Căn cứ nội dung đơn, UBND huyện giao Ban Tiếp công dân huyện chuyển đơn đến UBND xã Hồng Kỳ kiểm tra, xác minh.

Ngày 6/8/2014, UBND xã Hồng Kỳ có Kết luận số 02/KL- UBND kết luận nội dung tố cáo. Về công tác dồn điền đổi thửa tại xóm Đình Buộm, ông Tân đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy - UBND xã. Quy trình thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ trong nhân dân.

Việc tổ chức đấu thầu hồ do UBND xã Hồng Kỳ thực hiện năm 2009 theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra nội dung 2 hợp đồng giao thầu và việc thực hiện hợp đồng của người nhận thầu cho thấy, UBND xã nhiệm kỳ 2004-2011 ký hợp đồng chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 74 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003. Trong quá trình xây dựng nhà tạm, ông Đỗ Văn Hải đã tự ý đổ đất lấn chiếm 150m² hồ Đình Buộm.

Qua kiểm tra xác minh thực tế, một số hộ đã có hành vi lấn chiếm đất, tuy nhiên thời điểm lấn chiếm sau ngày 15/10/1993 và trước ngày 1/7/2004. Các hộ có hành vi vi phạm, căn cứ kết quả xác minh, UBND xã sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Việc lấn chiếm đất đai của một số hộ dân một phần do ông Tân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thiếu kiểm tra nắm bắt địa bàn, chưa báo cáo kịp thời các vi phạm về UBND xã để ngăn chặn kịp thời, dẫn đến nhiều hộ vi phạm chưa bị xử lý.

Ban PL-BĐ