Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC); phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD). 

Theo dự thảo thông tư, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ kiểm định phương tiện PCCC cho cơ quan có thẩm quyền sẽ được giảm 50% mức thu phí quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện PCCC. Cũng theo dự thảo thông tư, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD cũng sẽ được giảm 50% mức phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

H.A