Trả lời: Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về điều kiện và thủ tục định giá tài sản trong quá trình giải quyết vụ án dân sự như sau:

- Tòa án ra quyết định định giá tài sản đang tranh chấp trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của một hoặc các bên đương sự;

b) Các bên thỏa thuận theo mức giá thấp nhằm mục đích trốn thuế hoặc giảm mức đóng án phí.

- Hội đồng định giá do Tòa án quyết định thành lập gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện cơ quan tài chính và các cơ quan chuyên môn có liên quan. Hội đồng định giá chỉ tiến hành định giá khi có mặt đầy đủ các thành viên của Hội đồng.

Trong trường hợp cần thiết, đại diện UBND cấp xã nơi có tài sản định giá được mời chứng kiến việc định giá. Các đương sự được thông báo trước về thời gian, địa điểm tiến hành định giá, có quyền tham dự và phát biểu ý kiến về việc định giá. Quyền quyết định về giá đối với tài sản định giá thuộc Hội đồng định giá.

- Việc định giá phải được ghi thành biên bản, trong đó ghi rõ ý kiến của từng thành viên, của đương sự nếu họ tham dự. Quyết định của Hội đồng định giá phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Các thành viên Hội đồng định giá, đương sự, người chứng kiến ký tên vào biên bản.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi phân chia tài sản chung do ly hôn, anh có quyền yêu cầu Tòa án tiến hành định giá. Yêu cầu phải được lập thành văn bản và gửi đến Tòa án đang thụ lý giải quyết đơn xin ly hôn của vợ chồng anh

Công ty Luật Hồng Hà (Hà Nội)