Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) có công văn trả lời ông Nghiệp như sau: Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ; Thông tư số 17/2009/TT- BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 1656/LĐTBXH-LĐTL ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động.

Trường hợp ông Nghiệp làm việc tại Ngân hàng MHB từ ngày 10/12/2002 đến ngày 12/3/2013 (trước thời điểm Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực) thì chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Nghiệp làm việc tại Ngân hàng MHB được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 42 Bộ luật Lao động năm 1994 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung.

Ngân hàng MHB chỉ có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Nghiệp làm việc tại Ngân hàng MHB. Ngân hàng MHB đã hoàn tất thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và đã gửi thư mời lần thứ 4 hẹn ông đến nhận tiền trợ cấp thôi việc.

Sổ Bảo hiểm xã hội của ông đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh xác nhận chốt sổ

Ban PL-BĐ