Trả lời: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trên thực tế đã phát sinh nhiều khó khăn liên quan đến việc bố trí nghỉ bù, chế độ đãi ngộ… Do đó, ngày 12/5/2008, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn cụ thể chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy như sau:

(i) Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy theo quy định tại Quyết định 127/2007/QĐ-TTg sẽ được cơ quan bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần;

(ii) Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định và làm thêm ngày thứ bảy mà không được nghỉ bù (hoặc có được bố trí nghỉ bù nhưng có số giờ được nghỉ bù không đủ số giờ đã làm thêm vào ngày thứ bảy) thì tiền lương làm thêm ngày thứ bảy = Tiền lương giờ x 200% (nếu làm việc vào ngày thứ bảy thông thường) hoặc 300% (nếu ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ) x số giờ làm thêm thực tế.

(iii) Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định, làm thêm vào ngày thứ bảy và được bố trí nghỉ bù vào ngày khác trong tuần thì tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ x 100% (nếu làm vào ngày thứ bảy thông thường) hoặc 200% (nếu ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ) x số giờ làm thêm thực tế

Văn phòng LS Đào& Đồng nghiệp